Leveransbesiktning
Leveransbesiktning utförs för en nyinstallerad anläggning för att kontrollera att anläggningen är utförd
enligt gällande regler (SBF-regler).

Revisionsbesiktning
Revisionsbesiktning är en årligt återkommande besiktning som utförs för att kontrollera att
anläggningen är uppdaterad efter ombyggnationer och att anläggningen i övrigt är i funktionsdugligt
skick.

Entreprenadbesiktning
Förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, särskild besiktning

Kapacitetsprov av vattenförsörjningar
-Förberedande kapacitetsprov. Om allmän vattenledning avses användas som vattentillopp ska
vattenavtappningsprov göras för att se om den kan leverera erforderligt tryck och flöde, antingen direkt
eller med tryckförhöjningspump.
-Fullständigt kapacitetsprov ska visa om tryck och flöde vid avtappningen uppfyller reglernas krav.

Intigritetsprov för gassläckanläggningar
Ett täthetsprov av ett rum eller en lokal skall göras för att fastställa vilka otätheter som
finns. Täthetsprovet är en viktig förutsättning för ett korrekt val av släckmedelsmängd.
Täthetsprovet är också ett underlag för att kunna bestämma kvarståendetiden.

Invändig kontroll av sprinklerrörnät
Invändig kontroll av rörnät till torrör- och förutlösningssystem skall ske efter högst 10 år från systemets
driftsättning. Därefter ska invändig kontroll ske med tidsintervall som fastställs utifrån resultaten från
den första kontrollen. Tidsintervallet får dock aldrig överstiga 25 år.
Invändig kontroll av rörnät till våtrörsystem skall ske efter högst 25 år från systemets driftsättning.
Därefter ska invändig kontroll ske med tidsintervall som fastställs utifrån resultaten från den första
kontrollen. Tidsintervallet får dock aldrig överstiga 25 år.

Ramprogram för larm- och släckanläggningar
Beskrivning av omfattning, typ av system, riskklasser (sprinkler) i enlighet med gällande regelverk samt
eventuella krav från ”kravställare” som bilaga till förfrågningsunderlag.

Åtgärdsprogram för undvikande av onödiga larm
Genomgång med anläggningsägare där problem förekommer/förekommit för att ta fram förslag till
lösningar som förebygger framtida problem.

Kund- och objektsanpassad utbildning för anläggningsskötare brandlarm och sprinkler
Anmäl intresse till utbildning@mpa.nu så kontaktar vi er